શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
  • A Classroom
  • A Classroom
  • A Classroom
  • A Classroom
  • Just a different perspective over this new issue
  • A Classroom
  • Just a different perspective over this new issue

Stanozolol Que Es,Oral Steroids Poison Oak,Primobolan 1ml


NSA offers a bad example of effective US surveillance

A Pakistani American with a heterochromia iridium condition that accounts for his rather sinister one brown, one green eye combination, Headley is serving time in a US jail for, among other things, helping plan the 2008 Mumbai attacks, which killed more than 160 people.

In his testimony before the Senate Appropriations Committee Wednesday, NSA director Alexander warned that the latest 4-chlorodehydromethyltestosteron leaks by whistleblower Edward Snowden had security.

is no doubt in my mind that we will lose capability as a result of this and that not only in the US, but those allies that we have helped, will no longer be as safe as they were two weeks ago, he said.

I almost choked on my coffee when I heard that one.

How about allies that have helped us? How about allies that we failed to help despite our extensive, hi tech snooping programs allies, incidentally, that lost more than 160 citizens in Stanozolol Que Es attacks we failed to thwart?

And try this for good measure: allies we pissed off because, when they requested access to terror planners who have killed their citizens, we behaved so arrogant, overbearing and

The crap we yak and tweet and post

Before we go any further with the heterochromed Headley, a brief note about the latest leak orama drama unfolding on the airwaves.

For some reason, I can seem to get my knickers in a twist over this one.

Of course I believe the infamous 2001 Patriot Act needs an update. I also believe we need a debate on security v. privacy and I thank all those experts, civil society groups, activists and lawmakers working to get the balance right.

But me, I not losing sleep over whether US security snoops are pouring over my emails and tweets and posts. I can barely keep up with the bullshit spewing on social media sites. And I simply lack the requisite amounts of self importance or paranoia to imagine the nonsense I yak or tweet or post is that Generika Levitra interesting or critical to national security snoops.

For Christ sake, these guys fail to pick up leads that foreign governments provide them. Remember that Russian alert on Boston bomber Tamerlan Tsarnev? Now they have to deal with all the crap folks across the world are bitching and moaning about? Poor guys!

When the latest leaks started to drip, I found myself groaning. If you cover the Middle East and Pakistan, chances are, you hearing some pretty advanced conspiracy theories about Uncle Sam. If you live in France, there a disproportionate number of expat Americans who have been convinced for decades that Big Brother USA is watching them.

Oh boy, I thought, the loons are going to freak out now.

British intel minions with stiff upper and not loose lips

So, I been following this story in pretty detached mode until the Headley case raised its head.

Honestly, if the US security establishment is putting up a defense of its surveillance programs, that a bad one to air.

For one, it was British intelligence that enabled Headley arrest in October 2009 at Chicago O Airport as he "Anadrol 50" was trying to board a flight to Pennsylvania en route to Pakistan.

How do I know this? Because the British daily, The Telegraph, said so in a November 2009 report.

Do I know any details about this tip? No, because British intelligence minions have stiff upper and not loose lips.

US intelligence officials however talk and Oral Steroids Poison Oak thank "Oxandrolone Powder India" god. Here what an unnamed US counterterrorism official told the ProPublica site, which has extensively covered the case, back in 2010: was an unknown until not long before his arrest came to light because of the British. They knew him only as the American. [The British] MI5 [security service] detected that he was in contact with a group in the UK that they were watching.

the American Headley was born to a Pakistani father and an American socialite mother and has a Generika Levitra life story worthy of a thriller. Here a good New York Times profile of the man with feet (and eyes, I may add) in the East and the West. But Indian officials have long maintained that the ISI played a Primobolan 1ml role in the attacks, which the Pakistanis deny, and the Indians dismiss in a familiar dance between the two arch foes.

Washington of course has been singing from the same hymn sheet as the Indians, accusing the ISI of secretly aiding Islamist militant groups. The song got particularly loud after the May 2011 killing of Osama bin Laden in an Abbottabad house under the noses of the Pakistani security services.